R&D

(주)대명티에스는 세계 속에서 인정받고 있으며
끊임없는도약으로 최선을 다 하고 있습니다.

개발실적 및 인증서

Certification

기술혁신 및 신제품 개발을 위한 끊임 없는 도전

한국무역협회 회원증
인증기관사단법인 한국무역협회
인증일2013.03.25
무역업고유번호부여증
인증기관사단법인 한국무역협회
인증일2013.03.25
기업부설연구소 인정서
인증기관사단법인 한국무역협회
인증일2012.03.20
한국산업기술진흥협회 회원증
인증기관한국산업기술진흥협회
인증일2012.04.13
부산기계공업고등학교 산학협력 협약서
인증기관국립부산기계공업고등학교
인증일2012.03.23
울산상공회의소 회원증
인증기관울산상공회의소
인증일2012.01.17
중소기업진흥공단 벤처기업확인서
인증기관중소기업진흥공단
인증일2013.12.11
인증범위기술평가대출기업(중진공)
사단법인 벤처기업협회 정회원증
인증기관사단법인 벤처기업협회
인증일2014.02.05
클린사업장 인정서
인증기관한국산업안전보건공단
인증일2012.07.16
ACE ISO 9001 AQ-16J252.17K(K)
인증기관IAF
인증일2011.11.11
인증범위실링장비 및 비젼장비의 설계. 제조 및 부가서비스
ACE ISO 14001 AE-16J252.17K(K)
인증기관IAF
인증일2011.11.11
인증범위실링장비 및 비젼장비의 설계. 제조 및 부가서비스
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.08.21
인증범위Electrical Test and Measurement Equipment
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.08.21
인증범위Sealing Machine(Anti Spatter Spray Equipment)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.08.21
인증범위Sealing Machine(Manual Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.08.21
인증범위Sealing Machine(Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD US
인증일2012.09.04
인증범위Control Equipment(SWIRL Hemming Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.09.04
인증범위Control Equipment(Heater Control Panel)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2012.09.04
인증범위Control Equipment(SCF BPR Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2013.12.02
인증범위Sealing machine(Structure Adhesive Sealing System)
Certificate
인증기관TÜV SÜD US
인증일2014.01.13
인증범위Control Equipment(Structure Adhesive Sealing System)
Certificate
인증기관TÜV SÜD US
인증일2014.06.23
인증범위Sealing machine(Structure Adhesive Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2014.06.20
인증범위Sealing machine(Structure Adhesive Sealing System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2014.07.24
인증범위Sealing Machine(Sealing System)
산학 협력 협약서
인증기관한국 폴리텍대학 울산캠퍼스
인증일2013.10.30
특성화고 육성사업 협약서
인증기관울산공업고등학교
인증일2013.11.08
업체별 원산지인증수출자 인증서
인증기관대구세관장
인증일2013.10.28
인증범위업체별 원산지인증수출자
IBK기업은행 패밀리기업 지정서
인증기관IBK기업은행
인증일2013.05.06
유망중소기업 확인서
인증기관IBK기업은행
인증일2013.12.19
경영혁신형 중소기업Main Biz 확인서
인증기관중소기업청
인증일2014.04.22
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서
인증기관중소기업청
인증일2014.05.09
메인비즈 회원증
인증기관한국경영혁신중소기업협회
인증일2014.06.09
수출유망중소기업지정증
인증기관부산, 울산지방중소기업청
인증일2014.12.01
인증범위실링장비
생산성경영체제 확인서
인증기관한국생산성본부
인증일2015.04.21
인증범위Stage 2 Level 3 plus
메인비즈 회원증
인증기관한국경영혁신중소기업협회
인증일2015.06.23
고성장(가젤형)기업 지정서
인증기관중소기업청장
인증일2015.06.12
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Technická inspekce
인증기관Strojírenský Zkušební ústav, s.p.
인증일2015.02.12
인증범위Sealing machine(Tesniaci systěm)
Certificate
인증기관TÜV SÜD US
인증일2015.12.09
인증범위Electrical Machinery(Vision System)
Attestation of Conformity
인증기관TÜV SÜD
인증일2016.06.01
인증범위Sealing machine(Structure Adhesive Sealing System)
Certificate
인증기관TÜV SÜD US
인증일2016.07.06
인증범위Sealing machine(Structure Adhesive Sealing System)
내일채움공제 가입증서
인증기관중소기업진흥공단
인증일2016.03.31
글로벌강소기업지정서
인증기관중소기업청장
인증일2016.05.25
(주)대명티에스의 카다로그를 다운 받기 위해서는
메일 인증이 필요합니다.
Top